eksperci

Eliza Szulińska
Inicjatorka konferencji MAM GŁOS. Od blisko 20 lat specjalizuje się w holistycznym szkoleniu głosów, prowadzi warsztaty dla nauczycieli śpiewu i dyrygentów chóralnych, indywidualne konsultacje, szkolenia online i kursy stacjonarne. Pracuje z osobami ze świata sztuki, nauki, biznesu. Absolwentka UMFC w Warszawie w specjalnościach: Dyrygentura Chóralna i Wokalistyka, Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu SWPS oraz Szkoły Asesorów metody ASSESSMENT/ DEVELOPMENT CENTER Experum HR. Odbyła także staż w zakresie nauczania i rehabilitacji czynnościowych zaburzeń głosu mówionego i śpiewaczego. W centrum jej zainteresowań znajduje się głos rozumiany jako ekspresja ciała, umysłu i emocji. Od 2020 roku honorowy członek Stowarzyszenia Artystów Euforis. Stale się rozwija i kształci, poszukuje nowych form wyrazu, eksperymentuje, inspiruje ludzi do twórczego życia, głębokiego oddechu, odwagi w realizowaniu życiowych celów. Więcej.

dr hab. Jolanta Janucik

Absolwentka PSM II st. w Białymstoku oraz war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej. Studentki i absol­went­ki pro­wa­dzo­nej przez nią kla­sy śpie­wu solo­we­go są lau­re­at­ka­mi wie­lu kon­kur­sów wokal­nych w kra­ju i za gra­ni­cą, zaś kon­cer­ty orga­ni­zo­wa­ne przez tę kla­sę cie­szą się uzna­niem śro­do­wi­ska muzycz­ne­go i szer­szej publicz­no­ści. Prowadzi kur­sy wokal­ne i kla­sy mistrzow­skie w Polsce (Nowy Sącz, Teresin, Janowiec nad Wisłą, Jarosław, Puck),  we Francji (Bailleul Neuville, Sizeranne), na Ukrainie (Czerkasy), we Włoszech (Rzym, Rovigo, Wenecja, L’Aquila, Ferrara) oraz w Korei Południowej (Daegu, Gimcheon, Seul). Jako kon­sul­tant wokal­ny współ­pra­co­wa­ła z Chórem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym oraz ze szko­ła­mi muzycz­ny­mi II stop­nia w Nowym Sączu, Suwałkach i Białymstoku. W roku aka­de­mic­kim 2000/2001 i 2009/2010, 2014/2015 oraz 2015/2016 pro­wa­dzi­ła (na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra) kla­sę śpie­wu solo­we­go w Keimyung Chopin Academy of Music w Daegu (Korea Płd.).   Jolanta Janucik za cało­kształt pra­cy dydak­tycz­nej zosta­ła uho­no­ro­wa­na Nagrodą Rektora I i II st. i Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W wybo­rach 2016 zosta­ła wybra­na na pro­dzie­ka­na Wydziału Wokalno-Aktorskiego (kaden­cja 2016–2020). Aktualnie pełni funkcję Kierownika Katedry Wokalistyki warszawskiej UMFC.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

dr. hab Agnieszka Franków-Żelazny

Dyrektorka Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, jedna z najbardziej uznanych dyrygentek chóralnych w Polsce i Europie, profesor sztuk muzycznych, pedagog. Wykształcenie wokalne i dyrygenckie zdobyła w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest także biologiem, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz menadżerką kultury z dyplomem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także studiów MBA w Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej. W swoim dorobku posiada 22 nagrane płyty oraz ponad 70 nagród indywidualnych i zespołowych, w tym już w czasie studiów: I nagrodę i dwie nagrody specjalne w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentury Chóralnej (2004), I miejsce w Dolnośląskim Konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej Primus Inter Pares (2004). Za swoją działalność artystyczną i naukową otrzymała Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), Wrocławską Nagrodę Muzyczną (2010), Nagrodę Internautów w konkursie Człowiek Roku 2011, Nagrodę „Iuvenes Wratislaviae” Polskiej Akademii Nauk (2012), Brązowy Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej – Gloria Artis (2014), a także Fryderyka 2017 i 2019. W 2018 roku programowany przez nią projekt Akademia Chóralna otrzymał nominację do Nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”. Więcej

 

 

dr Barbara Tritt 

Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka (Akademia Muzyczna w Gdańsku). Absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (Wydział Wokalno-Aktorski). Ukończyła także Podyplomowe Studium Emisji Głosu (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy) oraz Podyplomowe Studia na kierunku manager kultury w Wyższej Szkole Usług Społecznych w Poznaniu. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała jako wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (Podyplomowe Studium Emisji Głosu). Przez kilka lat była wykładowcą na Podyplomowych Studiach Retoryki Funkcyjnej, Emisji i Rehabilitacji Głosu – (Andragog – Opole). Współpracowała z ośrodkami kultury, instytucjami kształcenia oraz z Narodowym Forum Muzyki w programie „Śpiewająca Polska” przeprowadzając warsztaty z dyrygentami i chórami. Prowadziła wykłady podczas wszystkich kursów w ramach działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego VOCALART: Emisja i profilaktyka głosu, Logopedia w praktyce wokalnej, Dzieci lubią śpiewać, a my razem z nimi, Practise Makes Master, Kurs trenerski dla nauczycieli śpiewu, Kurs wokalno-pedagogiczny.
Współpracowała z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Jagiellońskim przeprowadzając serię szkoleń z emisji głosu dla pracowników (Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość, Kompleksowy Program Rozwoju ZintegrUJ). Od 2004r. wykładowca, a od 2019r. dyrektor Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu. Prowadzi zajęcia wokalne na kursach o profilu: klasyka, musical, jazz, piosenka estradowa. W ramach działalności Studium posiada również swoją ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży VOCALART junior.
Jako prezes Towarzystwa Muzycznego Schola Cantorum Posnaniensis organizuje oraz prowadzi zajęcia wokalne podczas Warsztatów Artystycznych dla dzieci i młodzieży.

 

Jan Krutul

Kompozytor, dyrygent, prezes SMMCh "Cantica Cantamus", dyrygent Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II.

Prelegent I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Joanna Łukaszewska

Instruktor techniki wokalnej z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca emisji głosu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Juror konkursów wokalnych i chóralnych. Prowadzi warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne oraz rehabilitację głosu. Więcej.

 

Joanna Freszel

Śpiewaczka operowa.

 

Iwona Wach  

Współzałożycielka, współwłaścicielka i Członkini Zarządu w Genomed S.A. - firmy zajmującej się diagnostyką genetyczną, sekwencjonowaniem i syntezą DNA oraz badaniami genetycznymi. Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu i zajmuje się sprzedażą i marketingiem dla klientów naukowych. Absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa (APP) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Janusz Dziewit 

Dyrektor zarządzający, konsultant, trener, mentor. Twórca metodologii „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych. Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense. Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Prelegent I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Jolanta Kosicka

Założycielka "Mówki Sztuki", z wykształcenia logopeda, muzyk, pedagog.
Pasjonuje się nieinwazyjnym podejściem do dykcji, pracą nad głosem przy holistycznym spojrzeniu na całego człowieka, postawę jego ciała, nawyki. Łamie stereotypy, że do logopedy chodzą tylko dzieci. Uważa, że w każdym wieku można poprawić jakość i komfort swojego mówienia. Kocha wszelkie szkolenia o tematyce logopedycznej i fizjoterapeutycznej, skupiając się w swojej pracy nad połączeniem tych dwóch dyscyplin. Chętnie współpracuje z osteopatą, fizjoterapeutą, ortodontą.

 

Aleksandra Bałachowska

Nauczycielka śpiewu.   

Patrycja Serafin

Wokalistka, nauczycielka śpiewu. Założycielka Studia Głosu "WokalKołcz" w Warszawie. Z wykształcenia polonistka, logopedka, andragog. Pracuje z młodzieżą oraz dorosłymi - wokalistami, aktorami, lektorami. W swojej pracy wdraża holistyczne podejście do głosu - zarówno mówionego jak i śpiewanego. Łączy aspekty logopedyczne że sztuką wokalną i odwrotnie.

 

Olga Rusin

Śpiewaczka, aktorka, nauczycielka śpiewu oraz impostacji głosu, członek zarządu Stowarzyszenia Artystów Euforis.  

Karolina Szewc 

Prezeska Fundacji JAZZSTATE, twórczyni i kuratorka Sceny JazzState. W wolnych chwilach śpiewa i tworzy własne teksty i muzykę.

Monika Rębilas

Pedagog śpiewu.

 

Aleksandra Borowiecka 

Dyrygentka chóralna, nauczycielka śpiewu i muzyki.

 

Magda Beucher

Śpiewaczka operowa - sopran.

 

David Beucher

Śpiewak operowy.

 

Alina Korpyta

Tworzę przestrzeń, w której muzyka to spotkanie z drugim człowiekiem. Rozwijamy w zakresie emisji głosu i śpiewu oraz gry na instrumentach. Znajdziesz nas: Facebook - Szkoda czasu na życie bez pasji.

 

Sebastian Sikora

Muzyk, pedagog, chórmistrz, dyrygent, logistyk. Doktorant na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dyscyplinie sztuki muzyczne.

 

Małgorzata Libman-Sokołowska

Psycholożka, psychoterapeutka, arteterapeutka, członkini zarządu Stowarzyszenia Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa.

 

Babrara Szarejko-Nestor 

Dyrygent - ukończyła Dyrygenturę Symfoniczną, Edukację Muzyczną oraz Historię Sztuki. Praktyk edukacji alternatywnej. Autorka wielu projektów interdyscyplinarnych. Pasjonatka "bycia razem w muzyce".

 

Monika Kijek

Aktorka musicalowa, dubbingowa, nauczycielka śpiewu, aktorstwa i dubbingu.

 

Kamil Gojowy

Dyrygent, kompozytor, śpiewak. Zarządzanie kreatywne w nowych mediach. Jestem studentem AM w Katowicach (Dyrygentura chóralna i przedmioty ogólnomuzyczne) oraz UŚ w Katowicach.

 

Olga Lidia Kozłowska

Psychoterapeutka. Pieśniarka. Badaczka głosu.

 

Małgorzat Pawlak

Trenerka wokalna i rehabilitantka głosu, nauczycielka w wolnej szkole demokratycznej.

 

Aleksandra Szymańska

Rytmiczka, dyrygentka chóralna, animatorka kultury, nauczycielka w szkołach muzycznych I stopnia i Policealnym Studium Animatorów Kultury SKIBA we Wrocławiu.

 

Anna Klebus

Nauczycielka, wokalistka, coach w nurcie coachingu systemowego. Wokalnie specjalizuje się w folklorze bułgarskim. Śpiewa w zespole "Sarakina Bałkan Band", uczy dorosłych amatorów śpiewu.

 

Krzysztof Dudzik

Dyrygent chóralny, edukator muzyczny, psycholog, psychoterapeuta.

 

Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska

Śpiewaczka, nauczyciel akademicki prowadzący klasę śpiewu solowego i emisję głosu w katowicckiej Akademii Muzycznej na stanowisku profesora.

 

Agnieszka Staszczyk

Instruktorka metody Buteyko.

 

Maria Górska-Saj

Dyrygentka chóralna, nauczycielka Techniki Alexandra oraz gry na instrumentach z elementami Techniki Alexandra.

 

Justyna Dziuma

Fundatorka i prezeska Fundacji Chórtownia; Współzałożycielka Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej oraz Chóru Mieszanego Klaster.

 

Dominika Płonka

Nauczycielka śpiewu.

 

Anna Simińska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesor Jolanty Janucik oraz Kunstuniversität Graz (Austria) w klasie Joanny Borowskiej. Stypendystka Instytutu Austriackiego w Warszawie, Keimyung Research Foundation oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Agnieszka Czajkowska - Wendorff 

Psycholożka, psychoterapeutka, trener i coach. Wykładowca akademicki, nauczyciel dyplomowany z 18 letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Mentorka Fundacji Kobieta Niezależna i Fundacji Firmy Rodzinne. Na co dzień pracuje w gabinecie prywatnym i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Lilianna Krych 

Dyrygentka, zajmuje się głównie operą, muzyką współczesną i dawną. Ukończyła dyrygenturę symfoniczno-operową na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Marka Pijarowskiego. Umiejętności dyrygenckie doskonaliła także u maestro Collina Mettersa, Jonatthana Bretta oraz Jerzego Salwarowskiego podczas kursów mistrzowskich.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Jagna Knittel

Etnolożka, dziennikarka, śpiewaczka tradycyjna. Od 18 lat dokumentuje i wykonuje muzykę tradycyjną z terenów Ukrainy, Rosji, Białorusi i Polski. Jest założycielką zespołu Z Lasu, śpiewa również w zespole Warszawa Wschodnia. Jest reżyserką filmów dokumentalnych poświęconych kulturze tradycyjnej.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Anna Grochowska

Psycholog, hipnoterapeutka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją - psychoterapia oraz medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Hipnoterapii uczyła się w Stanach Zjednoczonych w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix, w Arizonie oraz w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Zuzanna Słonina

Doktorantka interdyscyplinarnego programu London Interdisciplinary Doctoral Programme ze specjalizacją w neuronaukach. Absolwentka psychologii eksperymentalnej oraz neurobiologii na University College London. Prowadzi badania mające na celu zbadanie podstaw komórkowych procesów poznawczych takich jak pamięć, uczenie się, nawigacja, słuch czy integracja sensoryczna.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Anna Proszowska-Sala

Specjalistka w zakresie strategii komunikacji i budowania marki artystycznej. Executive i career coach. Jej misją jest wyposażanie artystów muzyków w wiedzę niezbędną do tego, aby efektywnie działać we współczesnym świecie i mieć na niego większy wpływ. Prowadzi autorskie wykłady i programy rozwoju kariery artystycznej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Twórczyni  i prowadząca Marka Artysty Muzyka - Masterclass. CEO Citybell Consulting oraz MarkaArtysty.pl. Absolwentka Woman’s Leadership Development Programme na University of Oxford. Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoring na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pierwsza część jej zawodowego życia była związana z muzyką. Ukończyła Uniwersytet Muzyczny w Salzburgu w klasie klawesynu prof. Elżbiety Chojnackiej oraz prof. Kennetha Gilberta jak również Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie klawesynu prof. Leszka Kędrackiego. Koncertowała w kraju i zagranicą. Brała udział i nadzorowała realizację ponad 150 projektów doradczych i komunikacyjnych o randze krajowej i międzynarodowej dla biznesu oraz instytucji publicznych,  a w kreowanych przez nią i jej zespół przedsięwzięciach komunikacyjnych i wydarzeniach wzięło udział ponad 200 tys. osób. Marka Artysty

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Adriana Ferfecka

Sopran. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego prof. Jolanty Janucik. W sezonie 2014/2015 była członkiem Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Joanna Motulewicz

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. J. Janucik. Solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Dorota Szczepańska

Jedna z najwybitniejszych polskich sopranistek młodego pokolenia, zachwycająca barwą i biegłością swego głosu. Studia wokalne ukończyła na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie i w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hannoverze w klasie śpiewu Marka Rzepki.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

Elżbieta Izdebska

Absolwentka Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na
Uniwersytecie Warszawskim ukończonych dyplomem na Wydziale Psychologii UW. Absolwentka
Podyplomowych Studiów Wokalnych oraz specjalności skrzypce
barokowe w Katedrze Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

Ewa Drobek

Jako jedna z dwóch nauczycieli w Polsce zostałam wyróżniona w globalnym konkursie Global Teacher Award 2019.  Uczę języka angielskiego i niemieckiego, prowadzę 2 autorskie projekty - Żmichowska Śpiewa oraz Łazik Teatralny . Jestem członkiem i administratorem grupy Superbelfrzy RP, Nauczycielem Roku Języka Angielskiego BAS 2018, zostałam wyróżniona wraz z młodzieżą za projekt "Żmichowska Śpiewa" w konkursie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Jestem członkiem międzynarodowej grupy nauczycieli Music Teachers for Global Peace - nie jestem muzykiem, jednak moje zaangażowanie w rozwój muzyczny młodzieży zostało docenione w ten wyjątkowy sposób.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

Asia Pyrek

Nazywam się Asia Pyrek, ale na Karaibach mówią o mnie Juanita la Bruja (Aśka Czarodziejka), u Indian jestem Many Color Woman (Kobieta Wielu Kolorów), a kiedy śpiewam na Kubie – MARIPOSA (Motyl). Ta różnorodność, czy też wielobarwność przyjętych przeze mnie imion przekłada się na moje upodobanie do podróży. Przynależę do wielu miejsc i środowisk, z którymi się integruję. Jestem wokalistką i kompozytorką, podróżniczką i fotografką (m.in. National Geographic), producentką filmów dla Discovery i TVP, oraz mówczynią motywacyjną (np. TEDx), jestem też współautorką kilku książek, numerolożką i coachem szczęścia. Na poziomie zawodowym różnorodność także nie jest mi obca.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

Patrycja Sochowska

Magister Administracji Publicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, Dyplomowany Trener i Coach w Wyższej Szkole Gospodarki,  ur. 11.03.1988 r. w Toruniu. Współorganizatorka I Ogólnopolskiej Konferencji Coachingu w Bydgoszczy w projekcie Po pierwsze człowiek, mosty zamiast murów we wrześniu 2019 r. Vice Prezes ds. Edukacji w Organizacji Bydgoszcz Toastmasters Professionals. Organizatorka konkursów mówczych i spotkań integracyjnych na poziomie rejonu oraz klubu.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

Katarzyna Otczyk

Mezzosopran, tłumaczka, przewodniczka.
Absolwentka Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w klasie Anny Radziejewskiej. Stypendystka programu Sokrates/Erasmus w rzymskim Conservatorio Santa Cecilia. Brała udział w wokalnych kursach mistrzowskich prowadzonych przez znakomitych muzyków. Czasopismo Muzyka21 opublikowało skrót jej pracy dyplomowej na temat życia i twórczości Barbary Strozzi. Przetłumaczyła na język polski libretta kilku włoskich barokowych oper.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

Paweł Esse

Śpiewa. Najczęściej przy goleniu. Absolwent kilku ważnych uniwersytetów. Również wykładowca. Głos był jego podstawowym narzędziem w wieloletniej pracy, dlatego docenia jego istotę w życiu każdego człowieka. Unika mainstreamu. Próbuje myśleć, działać i żyć niezależnie. Stara się motywować innych, inspirować ich i im pomagać. Obecnie pracuje w parku i we dworze.

Prelegent I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

Daria Kaczór-Boś

Wokalistka, pedagog wokalny, nauczycielka muzyki, założycielka Voice Studio Kościan. Absolwentka Policealnego Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w Poznaniu oraz WSE UAM w Poznaniu.

Mateusz Adamczyk

Wykładowca i popularyzator wiedzy o języku.

Iwona Frydryszak

Menedżerka kultury, dziennikarka

Ewa Jurkiewicz

Absolwentka dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Aktualnie prowadzi 10 chórów amatorskich. W zespołach nie są prowadzone przesłuchania. Śpiewają w nich także osoby mające problem z powtórzeniem linii melodycznej. Za działania na rzecz rozśpiewywania mieszkańców Warszawy nominowana do tytułu Warszawianka roku 2019

Katarzyna Godzisz

Wokalistka, pedagog wokalny, założycielka Natural Voice Perfection Institute w Krakowie oraz szkół wokalnych Vocal Studio w Dębicy i Wieliczce, szkoli wokalistów, nauczycieli śpiewu, rehabilituje głosy

Marcin Flak

Psycholog, psychoterapeuta, kierownik oddziału dziennego

Karolina Biedroń

Prezeska Fundacji Po Prostu Da Się, edukatorka artystyczna i antydyskryminacyjna.

Katarzyna Młynarska

Pomysłodawczyni, dyrektor i wykładowca Wrocławskiego Liturgicznego Studium Wokalnego. Wokalistka, pedagog, trener emisji głosu, muzykolog, chórmistrz. Mentor, coach i mówca motywacyjny. Autorka warsztatów wspierających rozwój i integrację osobową kobiet i mężczyzn poprzez śpiew. Od wielu lat skutecznie łączy pracę z pasją a marzenia zamienia w działanie, dzieląc się tym doświadczeniem z innymi. Więcej na https://www.wlsw.pl/katarzyna-mlynarska/

Małgorzata Pawlak

Śpiewa od dziecka, śpiewała dużo w chórach i solowo. Skończyła edukację muzyczną i studium dla nauczycieli śpiewu w Natural Voice Perfection Institute. Od 7 lat profesjonalnie zajmuje się głosem. Jest rehabilitantką metodą Doctor Vox Therapy Technique stworzoną przez dr Iltera Denizoglu. Obecnie uczy w Wolnej Szkole w Zielonej Górze i organizuje studio wokalne w Zielonej Górze. Uwielbia pracę z ludźmi.

Magdalena Krasowska-Igras

Od ponad 13 lat zajmuje się zawodowo przygotowaniem i realizacją projektów w obszarze edukacji i kultury (m.in. Erasmus+, Kultura 2000, granty norweskie, programy MKIDN), ekspertka ds. pisania wniosków w programie UE-Partnerstwo Wschodnie „Kultura i kreatywność”.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

Bogumiła Dziel - Wawrowska

Absolwentka Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (2013) oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego w klasie śpiewu prof. Jadwigi Rappé (2004). Istotnym polem działalności artystki jest interpretacja i badania nad muzyką polską, którą stara się od wielu lat przybliżać publiczności pełniąc funkcje: prezesa Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego oraz dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyczne przestrzenie” w Wielkopolsce.

Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

Dr Ilona Krawczyk

Aktorka, wokalistka, pedagog, założycielka Dreamvoice Practice. Swoją pracę doktorską na University of Huddersfield (Wlk. Brytania) poświęciła opracowaniu procesowego podejścia do pracy z głosem inspirowanego "dreambody" (A. Mindell)