Polityka prywatności strony www.nieMAMGŁOSu.pl

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Artystów „Euforis” z siedzibą w Warszawie, ul. Przytyk 7 m. 140, 01-962 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000347643, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010276813, REGON: 142565150 (zwany dalej „Właścicielem”).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR);
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi.

Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wskutek Państwa dobrowolnej zgody.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wysyłania zaproszeń do wsparcia i dołączenia do działań, konferencji, debat, warsztatów, spotkań i wydarzeń ruchu społecznego „MAM GŁOS” (nieMAMGŁOSu.pl);
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku;
 • realizacji zamówień;
 • wysyłania newslettera po wyrażeniu odpowiedniej zgody;
 • tworzenia baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu, z którym zawierana jest umowa z zastrzeżeniem, iż przystąpi od do umowy współadministrowania danymi osobowymi z administratorem danych;
 • ulepszenia prezentowanej oferty produktowej oraz zawartości strony internetowej;
 • w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres, w  którym będzie istniała do tego podstawa prawna, a zatem do momentu, w którym:

 • przestanie na administratorze ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową;
 • cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania;

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia Artystów „Euforis”.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W każdej chwili mają Państwo możliwość do:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania;
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres: niemamgłosu@gmail.com.

W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe.

PLIKI "COOKIES"

Strona internetowa nieMAMGŁOSu.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Brak zmiany po Państwa stronie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników oraz tworzenia zagregowanych statystyk.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.

W ramach strony internetowej stosowane są cookies:

 • „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
 • „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).